ARAMA

Sosyal güvenlik

Bir kavram daha düşünelim. Sosyal bir toplum, bir toplumun oldukça karmaşık bir yapılanma şeklidir. Sürekli olarak aynı topraklarda yaşayan insanların bu birlikteliği, kendi sosyal ve kültürel normlarının yanı sıra yerleşik değerlere de sahiptir. Ortak bir dil ve belirli bir sosyal gruba bilinçli bir referansla birleştirilirler.

Toplum, hem toplumun hem de devletin bir bütün olarak ve her bireyin gelişimini ön plana çıkarır.

Sosyalin ana ve özgül olgusutoplum, hiç kimsenin sahip olmadığı özellikleri ve nitelikleri vardır. Halihazırda var olan durumlarında sürekli değişebilir, yani dinamik bir şartlılığa sahiptir. İkincisi, bazı sistemlerin ortadan kalkması, başkalarının ortaya çıkması ve üçüncüsünün sürekli gelişmesinden oluşur.

Sosyal toplum kavramı göz önünde bulundurulduğunda, sosyal güvenlik ve sosyal risk gibi olgulara değinmek imkansızdır.

Sosyal güvenlik hayatın korunmasıdırToplumun, bireyin ve ailenin dış ve iç tehditlerden önemli çıkarları. Toplumun yaşam kalitesini ve seviyesini sağlayan ve sosyal ve ulusal politikaları düzenleyen sosyal sistemin tüm ana ve temel unsurları sosyal güvencenin nesneleridir. Bu, ulusal güvenliğin ana bileşenidir.

Korunması için çeşitli kriterler varsosyal güvenlik Birincisi, sosyal bir patlama durumunun ortaya çıkmasını engellemektir. İkincisi, sosyal yapının bozulmasının kabul edilemezliğini kontrol etmektir. Üçüncüsü, normal yatay ve dikey hareketlilik altında sosyal yapının maksimum istikrarını sağlamaktır. Dördüncüsü, yeterli bir değer oryantasyon sistemi, toplumdaki davranış kültürü, ekonomik ve politik davranışları korumak ve sağlamaktır.

Sosyal güvenlik sorunutartışmalar ve anlaşmazlıklar. Bu terim, devletin fiziksel hayatta kalmasını, egemenliğin korunmasını ve korunmasını, toprak bütünlüğünü, potansiyel ve fiili dış ve iç tehditlere yeterince cevap verebilme yeteneğini ifade eder.

Sosyal güvenlik yakın ve inandırıcı değildir.ülkenin kamu ve siyasi sisteminin güvenliği ile bağlantılıdır. Fakat öte yandan, hedeflerini gerçekleştiren devlet, diğer devletlerle, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesini kolaylaştıran ya da engelleyen ilişkilere sahiptir. Bundan hareketle, “sosyal güvenlik” kavramı kavramı iç ve dış tehditleri dikkate alarak oluşturulmuştur.

Sosyal risk olasılık veya sıklıktırBelirli tehlikelerin uygulanması sırasında belirli sayıda insanın yenilgisiyle belirlenen istenmeyen olayların ortaya çıkması. Aynı zamanda bir kişinin faaliyeti veya risk durumunda bunu reddetmesidir. Risk, bireyin yıkıcı ve yapıcı olduğu herhangi bir aktivitesinin değiştirilemez ve kalıcı bir bileşenidir ve çevreye sürekli adaptasyon gerektirir. Risk kategorisinde, hem yapıda, hem de durum, değerlendirme, farkındalık derecesi, faktörler, sınırlar ve bölge vurgulanır.

En yaygın beş sosyal risk vardır:

Birincisi, kalifiye personelin seçiminde zorluktur, bu da personel maliyetinde artışa neden olur.

İkincisi, iş disiplinini gözlemleme isteksizliğidir; bu da para cezalarına ve sözleşmelerin iptaline yol açar.

Üçüncüsü, yerel yönetimlerin tutumudur ve bu da belirli gereksinimleri karşılamak için ek maliyetler doğurmaktadır.

Dördüncü - düşük ücretler, personel cirosuna yol açar.

Beşinci - personel yetersiz yeterlilik, sağlanan mal ve hizmetlerin kalitesinde bir azalmaya yol açıyor.

  • Değerlendirme: