ARAMA

Medeni hukuk ilkeleri: yapı ve içerik

Medeni hukuk devredilemezherhangi bir devletin hukuk sisteminin bileşeni. Medeni hukukun mevcut işlevleri ve ilkeleri, devletin bütün hukuk sisteminin ve bütünlüğünün istikrarını sağlar. Ancak bu bütünlüğün bir parçası olan medeni hukukun temelleri bir dizi özel işleve sahiptir:

 • düzenleyici işlev, toplumun ekonomik sisteminin gelişmesi için yeterli koşulların oluşmasını sağlar;
 • koruma işlevi sivil hakların uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır;
 • Telafi edici işlev, medeni hukuk normlarından sapmaların onaylanmasını üstlenir.

Bu sistemin temel özelliği prensipler.En önemli tutum ve gereksinimleri temsil eden medeni hukuk, verilen branşta hangi kanun yapıcılığının yapıldığına göre yapılır. En önemlileri arasında ilkeler:

 • izin verilen yönelimmedeni hukuk konularının inisiyatif aldığını ve sivil ilişkiler alanında gerekli özgürlüğe sahip olduğunu varsayar. Burada "yasayla yasaklanmayan her şey" ilkesi uygulanmaktadır;
 • yasal rejimin eşitliğini,Bu sektörün düzenlediği ilişkiler çerçevesinde tüm konular kendi aralarında eşittir. Bu kural, hem bireylerin ilişkileri hem de tüzel kişilerin katıldığı ilişkiler için de geçerlidir. İlke ayrıca, medeni hukukun temel prensiplerinin belirli faaliyet türlerinin özgüllüğünü nasıl ele aldığına göre uygulanan istisnaların yasal olarak tesis edilme olasılığını da öngörmektedir (örneğin, mesleki faaliyetlerin özelliklerine bağlı olarak, bazı kategoriler medeni düzenlemenin artan gerekliliklerine tabi olabilir);
 • mülkün dokunulmazlığı,medeni hukuk ilkelerinin ve normlarının, mal sahiplerine mülk sahibi olma, elden çıkarma ve kullanma hakkı vermesi anlamına gelir. Şahıslar, kendi kişisel takdirleri doğrultusunda, mülklerini kullanabilirler ve yabancılaşmaları sadece bir mahkeme kararı ile gerçekleşebilir. İlke ayrıca, devletin ihtiyaçları için mülkiyetin yabancılaşması durumunda zorunlu tazminat kuralı oluşturur;
 • sağlamak için tasarlanmış sözleşme özgürlüğüAnlaşma kapsamındaki ortakların bağımsız ve gönüllü olarak seçilmesinde sivil ilişkilerin özne özgürlüğü, çok tür sözleşme ve bunun sonuçlandırılacağı koşullar. Buna ek olarak, bu ilke, bu kurallardan sapma vakalarını şart koşar; örneğin, bir sigorta şirketinin, bir vatandaşın kişisel sigorta sözleşmesine girme hakkını reddetmesine izin verilmez;
 • kişisel işlere karışmanın kabul edilemezliği,vatandaşların devlet yetkilileri de dahil olmak üzere kamu yetkililerinin eylemlerinden korunmasını sağlamak. Vatandaşların faaliyetleri yasaya uygun olarak yapılırsa, diğer kişilerin bu faaliyeti etkilemesine izin verilmez. Medeni hukukun bu ilkeleri Anayasa ve uluslararası yasal düzenlemelerde yer almaktadır;
 • bunu ima eden hakların garantisiMedeni ilişkilerde bulunan kişiler, bu ilişkilerde bulunan ortaklardan, yasalara uyulup, maddi zarara uğradıkları takdirde tazminat talep etme hakkına sahiptir;
 • engelsiz egzersizmedeni hukukun tüm ilkelerinin, sivil ilişkilerin uygulanmasındaki engellerin üstesinden gelmeye yardımcı olması gerektiğine. Bu ilke, Rusya Federasyonu Anayasasında yansıtılmakta ve belirtilmekte olup, Madde 34, hiçbir kimsenin Rusya'daki ekonomik ve mali kaynakların serbest dolaşımını engelleyecek hiçbir yerel kural oluşturamayacağını belirtmektedir.

Dolayısıyla, göz önünde bulundurulan ilkelerMedeni hukuk devletin tüm hukuk sisteminin nesnel olarak gerekli bir unsuru olup, yerleşik mevzuat çerçevesinde etkin bir şekilde çalışmasını sağlar.

 • Değerlendirme: