ARAMA

Kamu yönetiminin çeşitleri ve işlevleri

Herhangi bir devletin sadece bir özelliği vardırdoğal kaynaklar, finansal sermaye ve entelektüel potansiyel ile. Kamu idaresinin becerikli örgütlenmesinden, ekonomik ve sosyal gelişiminin seviyesi doğrudan bağlıdır. Başka bir deyişle, yönetim örgütü, sosyal işletme kurumlarının, devlet gücü temsilcilerinin ve bölgesel örgütlenmenin oluşturulmasından oluşur.

Devlet yönetimi, yasama, yargı ve yürütme işlevlerinin uygulanmasında devlet organlarının faaliyetlerini içerebilir.

Kamu yönetiminin temel amacıİyi bir sosyal statü düzeyi sağlamak için yaratılan koşullardaki iyimserlik başarısıdır. Bu sorunu ekonomi prizmasında ele alırken, ilgili kurumların yönetim faaliyetlerinin uzun vadeli ekonomik kalkınma stratejilerinin belirlenmesini ve nüfusun yaşam standardının iyileştirilmesi amacıyla uygulanması için uygun koşulların yaratılmasını hedeflemesi gerektiği söylenebilir.

Bu hedeflerin uygulanmasıkamu yönetiminin aşağıdaki ilkelerine dayanmaktadır: genel olarak, insanların faaliyetlerinin doğrudan yönetimi olan yönetimin, organizasyonel, teknolojik ve özel, içeriğin ve amaca yönelik yönünün açıklanması.

Herhangi bir devletin toplumsal özü, devlet yönetimi işlevleriyle bilinir, çünkü toplumla etkileşimi olmayan herhangi bir ülke özünü kaybeder.

Bu işlevler yeterince çok yönlüdür ve belirli bir yönetim etkinliği alanında belirli bir hedefe bağlıdır.

Kamu yönetiminin temel işlevleri:

- siyasal - toplumun devlet biçiminde bütünlüğünü ve güvenliğini sağlayan bir işlev;

- sosyal - kendi topraklarında vatandaşların hak ve özgürlüklerini sağlamayı amaçlayan bir işlev;

- ekonomik - toplumu, ekonomik alanda toplumun etkili ve düzenli bir faaliyeti için gerekli ön koşulların oluşturulmasından sorumlu kamu idaresi işlevlerinin bir bileşeni;

- uluslararası toplumda devletin egemenliğinin ve özgürlüğünün korunması.

Konunun ve yönetim nesnesinin etkileşimini (organizasyon, tahmin, planlama, motivasyon ve kontrol işlevleri) yansıtan hükümetin diğer işlevleri vardır.

Devlet türleriBilimsel literatürde geniş ölçüde yansıtılmıştır. Merkezi hükümet ve idari birimlerin yapısına bağlı olarak, koordinasyon ve alt yönetim birbirinden ayırt edilebilir. İlk tip, federasyonlar için karakteristik bir özelliktir, bu bölüm içerisinde bölgelere geniş güçler verilir. Alt yönetim, her kademedeki kamu idaresinin işlevlerinin tekdüze standartlar biçiminde uygulandığı üniter devletleri karakterize ederken, bölgelerin merkeze sıkı sıkıya bağlılığı ve dikkati çekebilir.

Kamu yönetim türlerini ayırt etmek için bir sonraki kriter, nesne üzerindeki etkisidir. Bu yelpazede, ayırt edebiliriz:

- merkezden herhangi bir işletme kuruluşuna dikey itaatin varlığını varsayarak sektörel yönetim;

- fonksiyonel yönetim,iktidar, savunma, sosyal gelişim ve güvenlik gibi önemli alanlarda yürütme gücü tarafından yürütülür. Bu yönetim faaliyeti sayesinde devletin etkili bir dış ve iç politikası sağlanmaktadır.

  • Değerlendirme: