ARAMA

Hukukun üstünlüğü yapısı

Herhangi bir yasal norm tekBirbirine yakın birkaç parça arasındaki bağlantının bir sonucu olarak oluşan bütünü. Hukuk kurallarının yapısı genellikle hukuk biliminde genellikle bir hipotez, eğilim ve yaptırım olarak tanımlanan üç ana bölümden oluşmaktadır.

Ayrıca, hukuk normları üç ayırtGenel kabul görmüş düzlük, yasal bir yapının oluşumuna yol açan belirli toplumsal ilişkilerin bir sonucu olarak bütünlüğünü garanti altına alır. Bu yasal, sosyolojik ve mantıksal bir düzeydir.

Hipotez altında hukukun üstünlüğünün yapısı anlaşılmaktadır.Bu kuralın uygulanmasında ortaya çıkan belirli yasal ilişkilerin altında, yaşamın veya faaliyetin belirli koşullarını tanımlayan normun ana kısmı. Hipotez, hukukun üstünlüğünün ana noktalarını içerir; örneğin: yer, zaman, nesne ve normun nesnesi ve aralarındaki ilişkiler, taraflar arasındaki belirli yasal ilişkilerin ortaya çıkmasına yol açar. Hipotez bu yasal ilişkileri düzenler, çerçevelerini tanımlar ve özlerini formüle eder.

Bu durumda, çeşitli hipotez türleri ayırt edilir,Bu bölünme, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için kaç şartın bulunduğuna bağlıdır. Bu temelde basit (bir koşulun bir açıklaması ile) ve karmaşık (iki veya daha fazla koşulun bir açıklaması ile) hipotezlerin türleri. Ayrıca, belirli bir hukuk normunun hipotezini yaşam koşullarına bağlayan ilişkilere bağlı olarak, hukuk bilimi, makuistik ve soyut hipotezleri birbirinden ayırır. Birincisi, sadece belirli yaşam koşullarında meydana gelebilecek hipotezin gerçekleşme olgularının bir tanımını içermektedir. İkinci hipotez türü, soyut, hukuk normlarının işleyebildiği bu koşulların genel, genelleştirilmiş işaretlerinin tanımını ima eder.

Mevzuat kavramı altında hukukun üstünlüğünün yapısıHerhangi bir hukuk dalının konuları arasında ortaya çıkan ilişkileri anlatır. Tüzel kişilerin bu ilişkilerini düzenleyen doğrudan davranış kuralını tanımlar. Çoğunlukla, hukukun üstünlüğü, ülkenin yasalarına tam uyum içinde belirli bir konuyla ilgili yasal davranışın bir yansıması ve tam bir tanımlamasıdır.

Her bir norm yapısının sahip olduğu yaptırımHaklar, başlangıcını ihlallerin (kasıtlı veya değil) ihlali anlamına gelen bu ya da diğer sonuçları açıklar. Hukuk normuna aykırı olarak yapılan yanlış eylemin kaçınılmaz sonucu olan mal, ahlaki, psikolojik, fiziksel ve diğer olumsuz sonuçları tanımlayabilir.

Bütün bu parçalar yasal bir yansımasıdırYasal normların düzeyi ve uygulanması için pratik önemi vardır. Yasal düzeye ek olarak, aynı zamanda kendine özgü özellikleri olan mantıklı bir de vardır.

Hukukun üstünlüğünün mantıksal yapısı ima eder.kendi başına bu normu yeniden inşa etme olasılığı vardır. Nedeniyle yasal normlarının mantıksal seviyeye bunun diğer maddelerinde normun eksik unsurları veya kanunların bu dizi ya da doğrudan belirli kural ile ilgili yasal eylemlere açığa veya gizlemek mümkün olduğunu sonuçla, yasama eylemleri arasında mevcut olan tüm iletişimi açıkladı. Başka bir deyişle, her yasal normun mantıksal kısmı, devletteki bütün yasaların ve tüzüklerin birliği ve birbirine bağlılığı hakkında konuşmamızı sağlar.

Böylece hukukun üstünlüğünün yapısı, hukuksal ilişkilerin sistemde anlamını sağlayan ve onu anlamlı kılan herhangi bir yasal normun parçalarının bir araya getirilmesidir.

  • Değerlendirme: