ARAMA

Fikri mülkiyetin korunması ve kullanılması. Fikri mülkiyet nedir?

İnsan evrimi geliştikçe,insanlar ve mülkleri ile mülkleri arasında ortaya çıkabilecek yasal ilişkiler. Antik Roma'nın günlerinde, mülk hakkındaki soru oldukça basit bir şekilde çözüldü - şey üzerindeki vindikatlar dayatılarak. Mülkiyet haklarının tanınması veya yabancılaşması için aynı isimde bir deneme bile yapıldı. Bununla birlikte, insanlar geliştikçe, insanlar her hakın maddi bir tezahürü olmadığını anlarlar. Başka bir deyişle, her şey bir parmakla işaretlenemez ve şöyle dedi: "Bu benimdir!"

fikri mülkiyetin korunması

Böylece, hukuk bilimcileri gelişmeye başladıBu tür hakların bir şekilde düzenlenmesi için özel kategoriler. Bilimsel araştırmalar sonucunda sivil kolun belirli bir alt sektörü ortaya çıktı: entelektüel hak. Bir dizi hak ve ödeve sahip olmanın yanı sıra, makalenin ilerleyen kısımlarında da tartışılacağı gibi, özel bir koruma mekanizması da geliştirilmiştir.

Alt sektör gelişim tarihi

Fikri Mülkiyet İnsanoğlunun kendisinin gelişimi sırasında oluşmuştur. Şartlı olarak bu alt sektörün tarihi, birkaç ana aşamaya ayrılabilir;

- Ilk aşama kitap baskısının ortaya çıkması ile karakterize edilir. O andan itibaren insanlar sadece kendi eserlerini yayınlamakla kalmadı, aynı zamanda belli haklar da elde etti. Daha sonra, 1886 tarihli Edebiyat ve Sanatsal Eserleri Koruma Konusu Bern Sözleşmesi'nde yer alan telif hakkı ortaya çıkmaktadır.

fikri mülkiyet

- İkinci aşamada patent hakkı veya daha doğrusuters görüntü. Bu, fabrika ilişkileri ve sanayi devrimi gelişmesinden kaynaklanıyordu. Bu alanda çalışan insanlar, yeni teknolojileri üretim sürecine sokmaya başladılar. Böylece, herkes bu buluşu olağanüstü kılmakla ilgiliydi ve know-how'ın işlevselliği fikri diğer araştırmacılar tarafından emilmiyordu. Dolayısıyla patent yasası gelişmeye başladı.

- Üçüncü aşama Bilimsel keşifler, XX-XXI yüzyılın içine düşüyorneredeyse her gün. İnternet, bilimsel topluluğun ortaya çıkmasına yol açmıştır ve pek çok açıdan fikri mülkiyet alanında yasal düzenleme geliştirmiştir. Bu, fikri mülkiyetle (WIPO, WTO, vb.) İlgilenen küresel kuruluşların ortaya çıkmasına yol açtı.

Fikri mülkiyet - kavram

Medeni hukukun bu kurucu unsurunun büyük gelişmesi göz önünde bulundurulduğunda, kavramını tekilleştirmek gerekir. Böylece, fikri mülkiyet özel hak, sabithukuk, hem de onun entelektüel aktivite veya bireyselleşme araçlarının sonuçlarına yazarın manevi haklar bir dizi. Bu alanda yasa koyucu yazar bizzat kendi çalışmalarının sonuçlarını kullandığı, bir tekel belli karakterini kurar.

Fikri Mülkiyet için Federal Hizmet
Bu durumda, böyle bir kullanımDiğer üçüncü şahısların sonuçlarına sadece yazarın izniyle izin verilir. Ayrıca, fikri mülkiyet, meyvelerini izinsiz kullanıma karşı korumak için belirli bir dizi biçimdir.

Fikri mülkiyet kanunu ile ilgili nesneler

Fikri mülkiyet kullanımı nesneler aracılığıyla gerçekleştirilironlar. Onların listesi ilk olarak 1967'de Stockholm Sözleşmesi'nde ilan edildi. Ayrıca bu olayda, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü kuruldu. Belgelerine göre, nesneler şunları içerir:

- sanatsal, bilimsel, edebi eserler;

- sanatçıların faaliyetleri (ses kayıtları, televizyon ve radyo programları);

- İnsan yaşamının her alanında kesinlikle her türlü icat;

- endüstriyel tasarımlar;

- marka isimleri, ticari isimler, ticari markalar, vb.

- Fikri mülkiyet olarak sınıflandırılabilecek diğer haklar.

Fikri mülkiyet koruması damalların kökeni, alan adları, yeni bitki çeşitleri, veri tabanları, çipler vb. coğrafi işaretlere uzanır. Bu liste kapsamlı değildir, çünkü sosyal ilişkiler sürekli gelişmektedir, bu da insan entelektüel faaliyetlerinin yeni meyvelerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Kavramları anlamada yanlış anlama

"Fikri mülkiyet" kavramıyekpare. Terimdeki kelimeler birbirinden ayrı olarak yorumlanamaz, çünkü alt sektörün isminin anlamı kaybolur. Bu gerçek, oldukça önemlidir, çünkü bazı bilim adamları bile, bu kadar önemli bir gerçeği anlamamakta bile, “entelektüel” ve “mülk” sözcüklerini ayrı olarak kullanmaktadırlar, bu da diğer insanların medeni hukukun bu bileşeninin hukuki alanıyla ilgili yanlış fikirleri yanlış yönlendirmektedir. Bu fikri mülkiyet sadece yasal değil, aynı zamanda belirli bir dil kategorisidir.

Yerli sivil sektörü incelemekHaklar, nesneye ya da daha ziyade insan faaliyetinin meyvelerine göre sınıflandırılan çeşitli entelektüel hakları ayırt edebiliriz.

Telif Hakkı ve İlgili Haklar

Telif hakkı halkı yönetirYaratılışın sonucu olarak ortaya çıkan ilişkiler, bilimsel, edebi eserlerin kullanımı. Bu durumda, “iş” kategorisi, bir kişinin yaratıcı sonucunun özgünlüğünü vurgulamak için kullanılır. Ayrıca, bu sonuç nesnel, maddileşmiş bir formda olmalıdır. Fikri mülkiyet haklarının yazarlık alanında korunması fikirlere, yöntemlere, yöntemlere, kavramlara, gerçeklere ve keşiflere genişletilmez.

Fikri Mülkiyet Departmanı

İlgili haklara gelince, bunlar yeterliyazarın yakınında. Bu tür bir kategori yaratma ihtiyacı XX - XXI. Yüzyılların başında ortaya çıktı. Öncelikle, entelektüel çalışmanın sonucunun, onu bir iş olarak tanıyacak kadar “iyi” olmadığı durumları ele alır. Bununla birlikte, yasal koruması basitçe gereklidir, çünkü bir kişi belirli bir sonuç yaratmak için belirli kaynakları harcıyor. İlgili haklar alanı, müzisyenlerin, on-air yayıncılığın ve diğer benzer nesnelerin performans etkinliklerine genişletilmiştir.

Patent kanunu

Yönetilen yasal kurallar kümesiicatların korunması alanında, yeni modellerin yanı sıra endüstriyel nitelikteki örneklerin patent yasası olarak adlandırılmaktadır. Makalede daha önce tartışıldığı gibi sanayi devrimi sırasında gelişti. Bugün, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde patent yasası aktif olarak kullanılmaktadır. Yardımları sayesinde, insanlar bir fikrin gerçek hırsızlığından kendilerini korumak için icatlarının yasal korumasını “inşa eder”.

fikri mülkiyet hizmeti
Sık sık tüm nesneler kümesipatent hukuku "endüstriyel mülkiyet" terimi ile birleştirilir. Patentler özel yürütme organları tarafından verilir. Rusya Federasyonu'nda, böyle bir "Rospatent" dir.

Malların bireyselleştirilmesi için haklar

Fikri mülkiyet korumasıMalların bireyselleştirilmesi araçlarına genişletildi. Bunlar arasında ticari markalar, marka adları, coğrafi işaretler ve alan adları bulunur. Ekonomik ortamda, sunulan tüm fonlar tek bir pazarlama tanımı enstitüsü haline getirilir. Entelektüel hakların bireyselleştirme araçlarına tahsis edilmesine duyulan ihtiyaç, dünya pazarının gelişmesi ve küresel büyümesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Ticari markaların ve diğer benzer nesnelerin dokunulmazlığını sağlamak için, muhasebe ve korumanın özel yöntemleri oluşturulmuştur. İlk kez, bireyselleştirme araçları, Paris'in Sınai Mülkiyetin Korunması Sözleşmesi'nde resmen yerleşmişti.

Bitki Çeşitleri Hakları ve Ticaret Sırları

Üretim sırlarına herhangi birTicari sırlar kategorisine giren bilgi, beceri ve bilgi türleri. Ancak, bu tür bilgilerin rekabet avantajı için uygulanabilecek benzersiz yönleri olmalıdır.

fikri mülkiyet koruması

Fikri mülkiyet hakları, yeni bitki çeşitlerini periyodik olarak tanıtan yetiştiricilerin çalışmalarının korunmasını da tanımlar.

Fikri mülkiyetin gerekçesi

Entelektüel korumanın nedenlerimülkiyet haklı, devlet iktidarının belli isteklerinden doğar. Onlar sayesinde yasalar, temsil edilen hukuk alanında sosyal ilişkileri düzenleyen uluslararası eylemler yaratılıyor. Kural olarak, beklentiler aşağıdaki yönlerden harekete geçer:

- medeni hukukun diğer konularından yeni bir şey yaratma arzusunu teşvik etmek için yaratılan koruma yoluyla;

- entelektüel çalışma meyvelerinin yaratıcılarını resmen tanımak;

- Yaratıcılığı ödüllendirmek için bir mekanizma oluşturmak;

- ulusal kültür ve sanayinin gelişimini desteklemek ve devleti uluslararası arenada onurlu bir şekilde temsil etmek için mümkün olan her şekilde.

Fikri mülkiyet alanında ihlaller

Entelektüel olduğu göz önüne alındığındamülkiyet alandaki bireylerin hak ve yükümlülükleri bir dizi, devlet bu kategorinin yasal koruma sağlar. Akıllı fikri mülkiyet koruma stratejisi oluşturmak için hangi ihlallerin olduğunu bilmeniz gerekir. Bugüne kadar, aşağıdaki ihlallerin bir numarası tanımlanabilir:

- Telif hakkı ihlali (korsanlık ve intihal).

- Patentlerde açıklanan veya içerilen yöntemler içeren nesnelerin dağıtımı veya kullanımı.

- Rusya'ya taklit mallar ithalatı.

- Telif hakkı ve ilgili hakların korunması için mevcut yöntemlerin yanı sıra, bu amaçlar için nesnelerin dağıtılmasını önlemeye yönelik her türlü eylem.

- Fikri değere sahip olan veya entellektüel faaliyet sonuçlarıyla ilişkili olan bilgilerin değiştirilmesi veya tahrif edilmesi.

- Malların coğrafi olarak tanımlanması haklarının ihlal edilmesi.

- Diğer fikri mülkiyet hakları ihlalleri.

Her ülkede fikri mülkiyet için özel bir hizmet olduğu belirtilmelidir. Bu kategorinin korunmasıyla ilgilenen ve ayrıca bazı durumlarda vatandaşların haklarının ihlali ile ilgili anlaşmazlıkları ele alır.

Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde bunun rolüuluslararası fikri mülkiyet gibi kategoriler. Çoğu zaman, bu ifade sadece bu alandaki örgütlerin haklarını değil, aynı zamanda uluslararası yasal koruma biçimlerini de bir araya getirir. Bugüne kadar, fikri mülkiyet endüstrisinin korunmasında ve geliştirilmesinde yer alan en ünlü dünya örgütü WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) 'dir. 1967'de BM'nin bir parçası olarak kuruldu. Fakat 1974'e kadar, WIPO'nun fikri mülkiyetle ilgili meselelerle doğrudan ilgilenmeye başlaması değildi. Rusya'da, bu örgütün yerel analoğu, Fikri Mülkiyet için Federal Hizmettir, Her ne kadar işlevleri WIPO'dan farklı olsa da.

fikri mülkiyet

Dünya Fikri Örgütü ÖncesiMülkiyet, WIPO'nun oluşturulduğu belirli bir dizi görevi vardır. Bunların en öncelikli olanını seçmek gereklidir:

- Fikri mülkiyet alanında yeni uluslararası yasal düzenlemelerin imzalanması sürecinde taraflara kapsamlı yardım;

- ülkeler arasında bu alanda daha yakın işbirliğini sağlamak için devlet mevzuatının modernizasyonu;

- Faaliyetlerini fikri mülkiyetin sağlanması ve korunması amacını taşıyan organların oluşturulması ve düzenlenmesi konusunda devlet makamlarına yardım.

Elbette başka yönler var.WIPO faaliyetleri, çünkü toplumsal ilişkiler durgun değildir, bu da yeni fikri mülkiyet türlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu gerçek, yasal düzenlemede sadece yerel düzeyde değil uluslararası alanda da bir değişiklik yapmayı düşünmektedir.

Tarih, yüksek düzeyde bir verimlilik gösterir.WIPO fikri mülkiyet alanında sorunları düzenleme sürecinde. 1999'dan günümüze kadar, örgütün yardımıyla, fikri mülkiyetin kilit yönlerini uluslararası yasal düzlemde düzenleyen anlaşmalar imzalanmıştır (gücün bölgesel yapısına ve dünya sahnesindeki rolüne bağlı olarak yerel, ulusal ve federal fikri mülkiyet türleri vardır. ).

Fikri Mülkiyet için Federal Hizmet

Rusya Federasyonu bugün en ekonomik gelişmiş ülkelerden biridir. Böylece fikri mülkiyet yönetimi özel olarak üretilmiştirkamu hizmetleri. Rusya'da "Rospatent" dir. Amacı fikri mülkiyetin kullanımında doğrudan kontrol ve denetime yönelik işlevlerin yanı sıra fikri mülkiyet, patent, ticari marka, coğrafi adların vb. Korunmasını sağlamaktır.

Bugün, Rospatent'in ana işlevleri şunlardır:

- Rusya Federasyonu Anayasası, yasaları, tüzükleri, fikri mülkiyet hakları olan normların uygulanması

- Fikri mülkiyet alanlarının objeleri üzerinde özel sınavların yürütülmesi ve izlenmesinin yanı sıra benzer nesneler için özel güvenlik belgeleri düzenlenmesi;

- lisans sözleşmeleri ve fikri mülkiyet haklarının güvence altına alınması;

- patent ücretlerinin ödenmesi sürecinin denetimi ve kontrolü;

- Patent avukatlarının tescil ve belgelendirilmesi.

Böylece, fikri mülkiyet yönetimi Rusya, hizmetin faaliyetlerinin pahasına, özel görevleri ve işlevleri olan özel alt organizasyonları içeren yapısıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu yüzden makalede konsepte baktıkfikri mülkiyet, medeni hukukun bu alt sektörünün temel yönleri ve türleri ile fikri mülkiyetin örgütlenmesi. Bu alanın her geçen gün daha fazla geliştiğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle, fikri mülkiyetin yasal düzenlemesinin özellikleri günümüzde uygulayıcılar arasında en yüksek önceliktir.

  • Değerlendirme: